KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU :OTOMARKT OTOMOTİV A.Ş.

MERSİS : 0649096260600001

İLETİŞİM :Güngören Mah. Diyar Sk. No:1 Kat:3 D:7 Çekmeköy/ İstanbul

E-posta : bilgilendirme@motomarkt.com.tr

İnternet sitesi :www.motomarkt.com.tr

Müşterilere ait Kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla OTOMARKT OTOMOTİV A.Ş.

 ( bundan sonra” şirket” olarak tanımlanacaktır ) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

OTOMARKT OTOMOTİV A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Aydınlatma metni yayınlandığı tarihi itibariyle geçerli olacaktır ve şirket tarafından gerek görüldüğünde ise değişiklik yapılabilecektir. Yapılacak değişiklikler şirket internet sitesinde yayınlanacak ve geçerlilik kazanacaktır.

MADDE 1: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 1. Kimlik 

 2. İletişim 

 3. Lokasyon 

 4. Özlük 

 5. Hukuki İşlem 

 6. Müşteri İşlem 

 7. Fiziksel Mekân Güvenliği 

 8. İşlem Güvenliği 

 9. Risk Yönetimi 

 10. Finans 

 11. Mesleki Deneyim

 12. Pazarlama 

 13. Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

 14. Sağlık Bilgileri MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Müşteri ilişkileri süreçlerini yürütmek,

 2. Şirket güvenliğini sağlamak,

 3. İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,

 4. İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek,

 5. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

 6. Yasal raporlamalar yapmak,

 7. Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,

 8. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,

 9. Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak,

 10. Veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 11. Arge faaliyetlerinin yürütülmesi,

 12. Ürün veya hizmet satışı sebebiyle fatura kesilmesi,

 13. Sadakat programı çerçevesinde akdedilen üyelik sözleşmeleri,

 14. Vergi kanunları uyarınca kayıtların saklanması,

 15. Özel hizmet sunumu sağlamak,

 16. Dijital ortamda müşteriden alınan rıza ve izinlerin, ispat varakası olarak dijital iz ve kayıtlarının tutulması,

 17. Satış sonrası hizmetlerin sunulması,

 18. Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 19. Mal alım, lojistik ve depolama işlerinin yürütülmesi,

 20. Mali işlemlerin yürütülmesi, 

 21. Ticari faaliyetleri yürütmek,

 22. İletişimi sağlamak, 

 23. Hizmet şartlarındaki yenilikleri bildirmek,

 24. Hizmet kalitesinin yükseltmek,

 25. Şikâyetleri sonuçlandırmak,

 26. Mali veya ticari kayıtlar üzerinden suç işlenmesini engellemek,

 27. Anket çalışması yapmak,

 28. Pazar araştırması yapmak,

 29. Promosyon, sponsorluk ve aktivite süreçlerini yürütmek, 

 30. Sosyal medya etkinlileri yürütmek,

 31. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

 32. İç ve dış denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 33. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 34. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,

 35. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 36. Mer’i yasalardan kaynaklanan işleme sorumluluğu,

 

 MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Şirket tarafından işlenen ilişkin kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, 

Şirket tarafından;

Şirketin faaliyet konusu ile ilgili ve sınırlı olmak üzere, iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetin yaygınlaştırılması, çalışan memnuniyetinin sağlanması, kanuni zorunluluk gibi genel veri aktarımı amaçlarının yanında, 

 1. Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla bayilere,

 2. Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iştiraklerimize,

 3. Mali, hukuki ve teknik denetim yapılması için denetim firmalarına,

 4. Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmek zorunluluğu nedeniyle Hukuk, mali ve vergi danışmanlarına,

 5. Ticari faaliyetlerin planlanması amacıyla hissedarlarımıza,

 6. Kanuni zorunluluk kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına,

 7. Ticari ve mali faaliyetlerin yürütülmesi için bankalara,

 8. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla üst işveren ve alt işverenlere,

 9. Kanun kapsamında ve veri işleyen sözleşme yapmak suretiyle, ve sözleşme kapsamında veri işleyene,

 10. Ticari faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla iş ortaklarına,

 11. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında çalışanların iş seyahatlerinin planlanması amacıyla seyahat acentelerine, Otellere, Havayolu Şirketlerine,

 12. Ürün ve hizmet alımı nedeniyle tedarikçilerimize ve tedarikçi çalışanlarına,

 13. Ticari ve mali faaliyetlerin yürütülmesi için sigorta şirketlerine,

 14. Ürün ve hizmet teslimi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla müşteriye, 

Açık rıza ve rıza ile sınırlı olmak üzere ya da 6698 sayılı kanunun 5 maddesinin 2 fıkrasına ve 6.maddesinin 3 fıkrasına göre kişisel veriler aktarılabilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen uygulamalar, çağrı merkezi, randevu formu, sözleşmeler, bir toplantı veya etkinliğe katılma, basılı formlar, hizmet alınan işkur, iş ilanı verilerek toplanan başvurular, gönderilen özgeçmişler gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 

 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

 4. Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması,MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi şirkete başvurması halinde 6698 sayılı yasanın 11.maddesinde yer alan aşağıda yazılı hakları kullanabilir.

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,


e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN HAKLARIN KULLANILMASI USULÜ 

 • İlgili Kişiler, www.motomarkt.com.tr internet sitesinden indirecekleri Başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak şahsen kimliklerini tespit edecek belgelerle birlikte, Güngören Mah. Diyar Sk. NO:1 Kat:3 D:7 Çekmeköy / İSTANBUL adresine bizzat, 

 • İlgili Kişiler, www.motomarkt.com.tr internet sitesinden indirecekleri Başvuru formunu doldurup ıslak imzalı olarak noter aracılığı ile Güngören Mah. Diyar Sk. NO:1 Kat:3 D:7 Çekmeköy/ İSTANBUL adresine iletilmesi yolu ile, 

 • İlgili Kişiler, www.motomarkt.com.tr internet sitesinden indirecekleri Başvuru Formunu doldurarak şirkete daha önce bildirilen ve şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması yolu ile başvuru yapabilir.

Başvuruda;

 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusunun bulunması zorunludur.

 

(3) Başvuruya, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 • Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişiye, yine Kanun’da öngörülen şekilde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve azami otuz (30) gün içerisinde cevap verecektir. İlgili kişi adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

İlgili kişi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

 

(10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.) 

 

 • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

 • Şirket talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun şirketin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.Unvan : OTOMARKT OTOMOTİV A.Ş.

Mersis No : 0649096260600001
Telefon Numarası  : 0850 307 51 56
Posta Adresi  : Güngören Mah. Diyar Sk. NO:1 Kat:3 D:7 Çekmeköy / İSTANBUL 

E-posta adresi : bilgilendirme@motomarkt.com.tr